Obrazek dla postu Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska

W energetyce są kwalifikacje wydawane przez komisje kwalifikacyjne, na wniosek. Kwalifikacje zostały podzielone na 3 grupy: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe).

Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane dla rodzajów prac i stanowisk w zakresie:

 • eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych (E);

 • dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w w/w pkt lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D).

Powyżej wymienione prace, obejmują wykonywanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i wymagań ochrony środowiska czynności w zakresie:

 1. obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci; 2) konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;

 2. remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;

 3. montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;

 4. kontrolno-pomiarowym, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, z wyjątkiem czynności związanych z obsługą:

 1. urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;

 2. urządzeń lub instalacji cieplnych o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

RODZAJE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANE ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ICH EKSPLOATACJĄ

(G1) Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące,

- przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

 4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

 5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

 6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

 7. urządzenia elektrotermiczne;

 8. urządzenia do elektrolizy;

 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

 10. elektryczna sieć trakcyjna;

 11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

 12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

 13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;

 14. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

 15. urządzenia ratowniczo-gaśnicze;

 16. urządzenia ochrony granic.

(G2) Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

 5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;

 6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 7. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 8. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 9. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

 11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;

 12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

 13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;

 14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

 15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;

 16. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

 17. sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

 18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

 19. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;

 20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;

 21. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20;

 22. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; ( niepotrzebne usunąć)

 23. urządzenia ratowniczo-gaśnicze;

 24. urządzenia ochrony granic.

(G3) Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);

 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);

 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;

 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;

 9. turbiny gazowe;

 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;

 11. urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;

 12. urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;

 13. instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;

 14. instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;

 15. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o których mowa w art. 21a prawo energetyczne, sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć.

Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6 ustawy prawo energetyczne, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 ustawy prawo energetyczne. Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych:

 1. w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia młodocianych;

 2. będące uczniami szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655), przewiduje nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych;

 3. reprezentujące organy nadzoru;

 4. prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.


Wiecej wpisów

Obrazek dla postu Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy i wymogi co do dokumentacji elektronicznej: dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku. Obowiązki zespołu powypadkowego

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska