Obrazek dla postu Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska

Obowiązki pracodawcy i wymogi co do dokumentacji elektronicznej

  • dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy

  • informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności

  • dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach,

  • dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego,

  • nie dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy,

  • zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie,

  • zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym,

  • prowadzić w ramach dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą: karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie elektronicznej jest równoważna z dokumentacją w wersji papierowej pod warunkiem spełnienia określonych wymogów

Wykaz przygotowano w oparciu o Kodeks pracy rozdział Środki ochrony indywidualnej i Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).


Wiecej wpisów

Obrazek dla postu Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

W energetyce są kwalifikacje wydawane przez komisje kwalifikacyjne, na wniosek. Kwalifikacje zostały podzielone na 3 grupy: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku. Obowiązki zespołu powypadkowego

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska