Obrazek dla postu Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązki pracownika

Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązki pracownika

BHP Specjalista
BHP Specjalista

Prawa i obowiązki pracownika – art. 210 – 211 Kodeksu pracy. Prawa pracownika (art. 210). W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa wyżej, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Pracownik podejmujący opisane powyżej działania, musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach, do których należą między innymi:

- zabezpieczenie miejsca w którym wystąpiło zagrożenie, przed możliwością dalszego niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zagrożenia (np. odcięcie dopływu mediów zasilających maszyny i urządzenia, uruchomienie wentylacji awaryjnej, użycie sorbentów do zabezpieczenia rozlewiska niebezpiecznej substancji, itp.)

– pod warunkiem, że nie stwarza to bezpośredniego zagrożenia dla jego zdrowia i życia,

- zaalarmowanie innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,

- uniemożliwienie osobom niezwiązanym z usuwaniem zagrożenia wejścia w rejon zagrożenia,

- natychmiastowe powiadomienie bezpośredniego przełożonego o zaistniałej sytuacji,

- wezwanie zewnętrznych służb ratowniczych, jeżeli rodzaj i skala zagrożenia wymaga podjęcia takich działań.

Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których była mowa wyżej. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. W naszej firmie stanowiska tego typu nie występują, wykaz stanowisk wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Obowiązki pracownika (art. 211).

Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1. Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Oznacza to, że pracownik ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanych przez pracodawcę lub przez podmioty szkoleniowe na jego zlecenie. Brak aktualnego szkolenia z zakresu bhp powinien skutkować odsunięciem pracownika od wykonywania pracy, co może wiązać się z obniżeniem jego wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z winy pracownika.

2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych. Oznacza to konieczność wykonywania pracy zgodnie z dostarczonymi przez przełożonego procedurami oraz instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcjami obsługiwanych maszyn i urządzeń, zaleceniami wynikającymi z kart charakterystyk stosowanych substancji chemicznych, itp. Pracownicy mają obowiązek potwierdzania na piśmie zapoznania się z dostarczonymi zarządzeniami, instrukcjami i procedurami.

3. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. Oznacza to dokonywanie codziennych przeglądów stosowanych maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z ich dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) oraz instrukcjami obsługi, zgłaszanie przełożonemu wszelkich usterek i niesprawność, utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, w pomieszczeniu pracy oraz w wykorzystywanych pomieszczeniach higienicznosanitarnych.

4. Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to konieczność stosowania zainstalowanych na stanowisku pracy środków ochrony zbiorowej (np. miejscowej wentylacji mechanicznej, osłon, itp.), przydzielonej pracownikowi odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. W zakresie tego obowiązku zawiera się również dbałość o powierzoną odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz ich czyszczenie i konserwacja wykonywana zgodnie z instrukcjami użytkowania.

5. Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Pracownik nieposiadający aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku, powinien być odsunięty od wykonywania pracy. Pracownik ma obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim zleconym przez bezpośredniego przełożonego, który w skierowaniu na badania ma obowiązek dokładnie scharakteryzować zagrożenia występujące na stanowisku pracy. Pracownik ma obowiązek poinformowania lekarza medycyny pracy o wszelkich ograniczeniach w wykonywaniu pracy wynikających z posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności.

6. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.

7. Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, ze pracownik ma prawo i obowiązek informowania bezpośredniego przełożonego o wszelkich zauważonych zagrożeniach lub nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Pracownik ma obowiązek uczestniczenia w zleconych przez przełożonego czynnościach związanych z oceną ryzyka zawodowego, przygotowaniem instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów pracowni, itp. Pracownik ma prawo do zgłaszania wszelkiego rodzaju wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.


Wiecej wpisów

Obrazek dla postu Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku. Obowiązki zespołu powypadkowego

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - sprawa zmieniła się w związku z nowelizacją...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska