Obrazek dla postu Covid 19 Choroba zawodowa

Covid 19 Choroba zawodowa

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska

Czynnik biologiczny Sars Cov – 2 w świetle choroby zawodowej

Czynnik Sars Cov – 2 powoduje chorobę zakaźną, którą zalicza się do poz. 26. Wykazu chorób zawodowych : Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa

O uznaniu choroby jako choroby zawodowej decyduje decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego (poszkodowanego) Do uznania za chorobę zawodową , choroby zakaźnej, ważne jest wykazanie prawdopodobieństwa zakażenia się w pracy , a nie na gruncie prywatnym. Czyli jak ktoś do pracy przywlecze chorobę to ta osoba nie może być uznana za chorą na chorobę zawodową, inaczej jak zakażenie poziome, pracownik od pracownika na gruncie wykonywania prac zawodowych. O tym czy uznać czy nie przesądza opinia WOMP i decyzja administracyjna Inspektora SANEPID. Pracownikom uważającym, że nabyli choroby zawodowej radzę wnioskować do SANEPIDU o uznanie choroby za chorobę zawodową. Chociażby z uwagi na niektóre uprawnienia z tytułu chorób zawodowych

Uprawnienia poszkodowanego z  Funduszy wypadkowego (także dla chorób zawodowych), ZUS

Zasiłek chorobowy – przysługuje poszkodowanemu w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje poszkodowanemu w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe, niezależnie od okresu ubezpieczenia. orzeczenia. Orzeczenie, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, jest podstawą do wydania przez ZUS decyzji w sprawie wypłaty świadczenia.

Zasiłek wyrównawczy – przysługuje wyłącznie ubezpieczonym posiadającym status pracownika. Zasiłek przysługuje wówczas, gdy wynagrodzenie poszkodowanego ulegnie obniżeniu w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

O potrzebie rehabilitacji zawodowej i okolicznościach uzasadniających jej zakończenie, orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który jest uprawniony do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

Jednorazowe odszkodowanie – przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.


Wiecej wpisów

Obrazek dla postu Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

W energetyce są kwalifikacje wydawane przez komisje kwalifikacyjne, na wniosek. Kwalifikacje zostały podzielone na 3 grupy: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy i wymogi co do dokumentacji elektronicznej: dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska